PLAN SZKOLENIA OSPOIN NA II POŁOWĘ 2024 ROKU

Strona 1 z 1

KURS KIEROWNIKÓW I PERSONELU KANCELARII TAJNYCH/NIEJAWNYCH (KKT)

23 – 25 września 2024r.

13 – 15 listopada 2024r.

16 – 18 grudnia 2024r.

Trzydniowy Kurs – online,  dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych. Program kursu zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej według obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

Prowadzącym szkolenie online będzie  Pan mgr  inż. Marek Anzel – wieloletni wykładowca Oddziału Pomorskiego, wykładowca  na uczelniach w Polsce, autor wielu specjalistycznych poradników  z zakresu ochrony informacji  niejawnych.

Koszt Kursu1000 zł (brutto)* od osoby. Zgłoszenia udziału w Kursie na  Karcie zgłoszenia oraz Deklarację zgody  proszę kierować na pocztę internetową: adres e-mail: op@zgospoin.com.pl .  Zamknięcie listy uczestników następuje 5-6 dni przed planowanym terminem szkolenia.

KURS DLA INSPEKTORÓW, ADMINISTRATORÓW, PERSONELU BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO (IBTI)

21 – 23 października 2024 r.

Trzydniowy Kurs – online,  dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych. Program kursu zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej według obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

Prowadzącym szkolenie online będzie  Pan mgr  inż. Marek Anzel – wieloletni wykładowca Oddziału Pomorskiego, wykładowca  na uczelniach w Polsce, autor wielu specjalistycznych poradników  z zakresu ochrony informacji  niejawnych.

Koszt Kursu1000 zł (brutto)* od osoby. Zgłoszenia udziału w Kursie na  Karcie zgłoszenia oraz Deklarację zgody  proszę kierować na pocztę internetową: adres e-mail: op@zgospoin.com.pl .  Zamknięcie listy uczestników następuje 5-6 dni przed planowanym terminem szkolenia.

WARSZTATY DLA PEŁNOMOCNIKÓW OCHRONY, ZASTĘPCÓW PEŁNOMOCNIKÓW, KANDYDATÓW DO OBJĘCIA TYCH STANOWISK (POIN)

.2 – 4 grudnia 2024 r.

Trzydniowe Warsztaty –  online  skierowane są  dla pełnomocników ochrony (POIN) ich zastępców, pracowników pionów ochrony oraz kandydatów do objęcia tych stanowisk. W trakcie szkolenia omówione zostaną i przedyskutowane zadania, wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do niej, jakie winny być realizowane w pionach ochrony w każdej jednostce organizacyjnej, bez względu na klauzule tajności przetwarzanych informacji. Tematyka warsztatów obejmuje między innymi: dokumentację opracowywaną przez POIN (w tym: zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa osobowego, bezpieczeństwa teleinformatycznego, bezpieczeństwa przemysłowego, bezpieczeństwa fizycznego), przygotowanie i przeprowadzenie kontroli stanu ochrony informacji niejawnych, organizację i funkcjonowanie kancelarii tajnej/niejawnej, organizację ochrony informacji niejawnych pochodzących z wymiany międzynarodowej.

Prowadzącym szkolenie online będzie  Pan mgr  inż. Marek Anzel – wieloletni wykładowca Oddziału Pomorskiego, wykładowca na uczelniach w Polsce, autor wielu specjalistycznych poradników  z zakresu ochrony informacji  niejawnych.

Koszt warsztatów1000 zł (brutto)* od osoby. Zgłoszenia udziału w szkoleniu na  druku Karty zgłoszenia  oraz Deklarację zgody, kierować proszę na pocztę internetową: adres e-mail: op@zgospoin.com.pl   Zamknięcie listy uczestników następuje 6 dni przed planowanym terminem szkolenia.

WARSZTATY DLA KIEROWNIKÓW I PERSONELU KANCELARII TAJNYCH – MIĘDZYNARODOWYCH (KKTM)

25 – 27 listopada 2024 r.

Trzydniowe Warsztaty online  skierowane są dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych międzynarodowych. Program warsztatów zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, brakowania materiałów niejawnych pochodzących z wymiany międzynarodowej z uwzględnieniem „Wytycznych szefa ABW w sprawie postepowania z informacjami niejawnymi międzynarodowymi” oraz przepisów bezpieczeństwa NATO, Unii Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej. Szkolenie kończy się wydaniem (przesłaniem przez organizatora warsztatów) zaświadczenia imiennego. Prowadzącym szkolenie online będzie  Pan mgr  inż. Marek Anzel – wieloletni wykładowca Oddziału Pomorskiego, wykładowca na uczelniach w Polsce, autor wielu specjalistycznych poradników  z zakresu ochrony informacji  niejawnych.

Koszt warsztatów1000 zł (brutto)* od osoby. Zgłoszenia udziału w szkoleniu na  druku Karty zgłoszenia  oraz Deklarację zgody, kierować proszę na pocztę internetową: adres e-mail: op@zgospoin.com.pl   Zamknięcie listy uczestników następuje 6 dni przed planowanym terminem szkolenia.

UWAGI DO PLANU:

25 dni przed planowaną datą kursów lub warsztatów na stronie internetowej zgospoin.com.pl umieszczone zostaną w Wordzie KARTY ZGŁOSZENIA dla uczestników szkolenia. Warunkiem zorganizowania szkolenia będzie uczestnictwo/zgłoszenie minimum 4-ch osób. Na 6 dni przed datą szkolenia organizator powiadomi indywidualnie zgłaszających, czy zajęcia odbędą się!  Szkolenia online będą prowadzone na zasadach obowiązujących od 2021 roku z wykorzystaniem komunikatora SKYPE.

Na 4-5 dni przed rozpoczęciem zajęć otrzymacie Państwo link do szkolenia. Prezentacje i materiały dydaktyczne (do ćwiczeń), będą indywidualnie wysłane do Państwa na maila osoby uczestniczącej – podanego w Karcie zgłoszenia. Wskazane materiały, uczestnik zajęć będzie musiał wcześniej wydrukować, aby zrealizować ćwiczenia praktyczne w trakcie szkolenia. Aby ułatwić współpracę podczas zajęć online, należy odpowiednio przygotować: wygodne miejsce do nauki – komputer, stół/biurko, notatnik, długopis i wszelkie pomoce biurowe/naukowe.

 W podanym (ustalonym przez prowadzącego) terminie – na życzenie – może odbyć się próba generalna połączenia online celem sprawdzenia połączenia obrazowo-fonicznego. Należy kliknąć w link, który otrzymacie Państwo w mailu. Jeśli zajdzie potrzeba wykładowca poczeka na usunięcie usterek lub skontaktuje się ponownie o godzinie umówionej indywidualnie.

Wszystkie szkolenia prowadzone przez Stowarzyszenie kończą się wydaniem (przesłaniem listem poleconym przez organizatora) zaświadczenia (certyfikatu) imiennego wraz z fakturą do opłaty.

 Odwołanie szkolenia może mieć miejsce: np. z powodu braku wystarczającej liczby uczestników i będzie w trybie indywidualnego powiadamiania telefonicznego oraz mailowego.

*Wystawiana przez Stowarzyszenie  faktura jest zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług.

Prezes OSPOIN

 Wojciech Kanka

 

MENU