Przyłącz się do nas!

 

Konto Stowarzyszenia:
BRE Bank Oddział Regionalny w Warszawie, ul.Królewska 14
Nr 75114010100000235613001001

 

Deklaracja członkowska – Ściągnij,

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 

Proszę o przyjęcie mnie na członka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych.

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………..

Data …………………………………………………….., Pesel……………………………………………..

Dokładny adres zamieszkania:

…………………………………………………………………………………………………………………………
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania oraz nr telefonu i email)
Dokładny adres miejsca pracy:

……………………………………………………………………………………………………………

(zakładu pracy, kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu i mieszkania oraz nr telefonu i faxu, e-mail)

Zajmowane stanowisko ………………………………………………………………………………

Wykształcenie …………………………………

Poświadczenie bezpieczeństwa

nr …………………. z dnia …………………. wydane przez ……………………………………..

Zaświadczenia o przeszkoleniu

nr …………………. z dnia …………………. wydane przez ……………………………………..

Oświadczam, że Statut Stowarzyszenia jest mi znany i zobowiązuję się do jego ścisłego przestrzegania.

Do deklaracji załączam:

  1. Kopię poświadczenia bezpieczeństwa
  2. Kopię zaświadczenia o przeszkoleniu
  3. Zdjęcia – 2 szt.

Potwierdzam zgodność ww. danych osobowych z rzeczywistymi oraz potwierdzam, że zapoznałem/am się z zasadami przetwarzania danych osób fizycznych zawartymi w komunikacie dołączonym do niniejszej deklaracji.

Data ………………..Podpis ………………..

 

MENU