ROZPORZĄDZENIA

Teksty rozporządzeń w formacie PDF umieszczone są w kodowanej zakładce:
DOKUMENTY PEŁNOMOCNIKA.

Akty prawne dotyczące ochrony informacji niejawnych

 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2023.756);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. z 2011 r., nr 159, poz. 948);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 lipca 2011 r. w sprawie wzoru świadectwa akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U.2011.156.926);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U.2020.1236);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U. z 2011 r., nr 93, poz. 541);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz.U. z 2011 r., nr 271, poz.1603);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz.U. z 2011 r., nr 288, poz. 1692);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanego do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U.2012.683);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U..2017.522);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz.U.2011.276.1631);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 roku w sprawie współdziałania Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie wykonywania funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa (Dz.U.2011.1302);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 27 kwietnia 2011 roku
  w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U.2011.93.541);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku
  w sprawie przekazywania informacji, udostępniania dokumentów oraz udzielania pomocy służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego (Dz.U.2010.258.1750);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (Dz.U.2020.1256);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa (Dz.U.2010.258.1752);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa (Dz.U.2014.1452);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa (Dz.U.2010.258.1753);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa (Dz.U.2010.258.1754);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających ( Dz.U.2021.poz. 84);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 kwietnia 2011 roku w sprawie wzorów
  kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego
   (Dz.U.2011.86.470)

INNE

 • Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1243
  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
 • Dz.U. 2011 nr 203 poz. 1193
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2011 r. w sprawie trybu dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych.
 • Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1161
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych.
 • Dz.U. 2011 nr 143 poz. 844
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń.
 • Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1767
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu sporządzania oraz przechowywania protokołów zeznań obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek ochrony informacji niejawnych lub dochowania tajemnicy zawodowej.
MENU