TEMAT 1/2020 – PRAKTYCZNE SPOSOBY WDROŻENIA PRZEPISÓW RODO W DZIAŁALNOŚCI URZĘDU, SPÓŁKI LUB FIRMY.

Strona 6 z 7

warsztaty; 30 styczeń 2020 r.; Gdynia, ulica Paprykowa 12; godz. 9.15-14.15

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych: dalej – RODO). Ich istotnym uzupełnieniem stały się od kilku miesięcy przepisy ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku  z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. 2019 poz. 730 ze zm.). Nowe regulacje, w tym przepisy poszczególnych ustaw branżowych i sektorowych dostosowujące je do RODO, wzbudzają liczne kontrowersje w aspekcie ich praktycznego stosowania wśród administratorów danych.

W czasie planowanych zajęć uczestnicy zapoznani zostaną (na omawianych  przykładach) z rozwiązaniem najczęściej spotykanych problemów, wg następującej listy tematycznej:

 • Dobór optymalnych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych: kiedy konieczne jest odwołanie się do zgody osoby na przetwarzanie dotyczących jej danych?
 • Konsekwencje zmian w przepisach szczególnych dla praktyki przetwarzania danych osobowych: ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawie telekomunikacyjnym, Kodeksie pracy, Kodeksie postępowania administracyjnego, ustawie o zamówieniach publicznych.
 • Obowiązek dokonania zmian zapisów w „Rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych” prowadzonym na podstawie art. 30 ust. 1 RODO oraz „Rejestrze wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora Danych” prowadzonego na podstawie art. 30 ust. 2 RODO – prezentacja proponowanych zapisów.
 • Incydenty związane z naruszeniem zasad ochrony danych osobowych: określenie przypadków, w których zachodzi obowiązek zgłoszenia zdarzenia zgodnie z art. 33 i 34 RODO. Tworzenie katalogu incydentów. Opracowywanie komunikatu o incydencie na wybranych przykładach zdarzeń.
 • Dobór środków organizacyjno-technicznych wspomagających ochronę przetwarzanych danych. Sprawdzenie, czy wykorzystywane przez ADO systemy informatyczne dysponują funkcjonalnościami , o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO.
 • Sposoby wykonania obowiązków ADO w zakresie zapewnienia zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania oraz regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. Dobór środków wspomagających ochronę obszaru przetwarzania.
 • Omówienie warunków koniecznych do przeprowadzenie oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony (DP i A), o którym mowa w art. 35 ust. 4 RODO
 • Praktyczne porady dotyczące zasad, sposobów i częstotliwości realizacji obowiązków informacyjnych wobec podmiotów danych.
 • Zasady retencji danych osobowych.
 • Omówienie rozstrzygnięć Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie nakładania administracyjnych kar pieniężnych oraz zabezpieczenia w postępowaniu administracyjnym.
 • Pierwsze orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO

Koszt  400 zł (brutto)* od osoby. Zgłoszenia udziału w warsztatach  proszę kierować na adres :

e-mail:op@zgospoin.com.pl do 24 stycznia 2020 r.

Warunkiem zorganizowania szkolenia jest zgłoszenie  na KARCIE do ww. terminu  6-u osób.

Kontakt z organizatorami: v-ce prezes: 602 824 207, prezes: 600 509 311.

Serdecznie zapraszam

Prezes Oddziału Pomorskiego OSPOIN

Wojciech Kanka

*/ faktura zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust.1 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

MENU