PLAN szkolenia Oddziału Pomorskiego OSPOIN na II półrocze 2019 r.

Strona 2 z 3

TEMAT 8:

 KONWERSATORIUM  DLA  PRACOWNIKÓW  PIONÓW  OCHRONY  INFORMACJI  NIEJAWNYCH.

Planowane szkolenie skierowane jest do pełnomocników ochrony ich zastępców, pracowników pionów ochrony oraz innych osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych w podmiotach gospodarczych. Spotkanie ma na celu przypomnienie, przedyskutowanie, w sposób usystematyzowany pod kierunkiem eksperta i wieloletniego wykładowcy, zadań i obowiązków wynikających   z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do niej, jakie winny być realizowane (przestrzegane) w każdej jednostce organizacyjnej, bez względu na klauzule tajności przetwarzanych informacji. Wybrana metoda zajęć pozwala, w ciągu zaplanowanych dwóch dni,wyjaśnić zadane przez Państwa indywidualne pytania, wątpliwości, problemy.

Między innymi, zaplanowano nw. tematykę:

 • przygotowanie i przeprowadzenie kontroli stanu ochrony informacji niejawnych 
 • zasady opracowania i podstawowe elementy, które powinna zawierać dokumentacja opracowywana przez pełnomocnika ochrony
 • archiwizacja i brakowanie dokumentów niejawnych w świetle nowo obowiązującego rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U.2015.1743),
 • zastosowanie przepisów RODO w ochronie informacji niejawnych (zbiory danych osobowych przetwarzanych przez pełnomocnika ochrony).

Warunek (minimum  7 osób zgłoszonych do:  23.09.2019 r.

(Proponowany koszt: 800 zł / osoba), Forma: warsztaty;

Miejsce, Termin: Gdynia, 01-02 października 2019 r.

Prowadzący: Ekspert  z  zakresu  ochrony  informacji  niejawnych.

TEMAT 9:

PRAKTYCZNE SPOSOBY WDROŻENIA PRZEPISÓW RODO W DZIAŁALNOŚCI URZĘDU, SPÓŁKI LUB FIRMY – warsztaty

SZKOLENIE PRZENIESIONE na 12 grudnia 2019 R. !!!

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych: dalej – RODO).

Nowe przepisy budzą liczne kontrowersje w aspekcie ich praktycznego stosowania wśród administratorów danych. W czasie planowanych zajęć uczestnicy zapoznani zostaną (na omawianych  przykładach) z rozwiązaniem najczęściej spotykanych problemów, wg następującej listy tematycznej:

 • Dobór optymalnych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych.
 • Katalog incydentów związanych z naruszeniem zasad ochrony danych osobowych.
 • Dobór środków organizacyjno-technicznych wspomagających ochronę przetwarzanych danych.
 • Dobór środków wspomagających ochronę obszaru przetwarzania
 • Praktyczne porady dotyczące zasad, sposobów i częstotliwości realizacji obowiązków informacyjnych wobec podmiotów danych.
 • Zasady retencji danych osobowych.

Warunekminimum 7 osób zgłoszonych do:  30 września 2019 r. 6 grudnia 2019 r.

(Proponowany koszt: 400 zł / osoba), Forma: warsztaty

Miejsce, Termin : Gdynia,  3 października 2019 r. 12 grudnia 2019 r.

Prowadzący: Ekspert  z  zakresu  ochrony  danych osobowych .

TEMAT 10:

BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE. SZACOWANIE RYZYKA  DLA  SYSTEMÓW  TI  PRZEZNACZONYCH DO PRZETWARZANIA  INFORMACJI  NIEJAWNYCH – warsztaty

UWAGA: zmiana TERMINU !!!

Szkolenie 2-dniowe skierowane jest do pełnomocników ochrony informacji niejawnych, inspektorów i administratorów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Systemy teleinformatyczne (TI), w tym także samodzielne stanowiska komputerowe, w których mają być przetwarzane informacje niejawne, podlegają akredytacji przez kierownika jednostki organizacyjnej (klauzula ZASTRZEZONE) lub odpowiednio przez ABW czy SKW. Proces uruchomienia od  podstaw, czy recertyfikacji (po upływie 5 lat) już  istniejącego systemu, wymaga znajomości wielu szczegółowych przepisów z ochrony informacji niejawnych.

W trakcie dwóch dni szkolenia wykładowca omówi regulacje prawne dotyczące organizacji systemu TI, poprowadzi warsztaty obrazujące zasady opracowania dokumentacji SWB i PBE według standardów i zaleceń DBTI ABW i dokona szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach TI.

Minimum  6 osób zgłoszonych do:  10  pażdziernika 2019 r

(Proponowany koszt: 750 zł / osoba), Forma: warsztaty;

Miejsce, Termin: Gdynia, 15-16 października 2019 r. zmiana terminu!

Prowadzący: Ekspert  z  zakresu  ochrony  informacji  niejawnych.

TEMAT 11:

KURS DLA KIEROWNIKÓW I PERSONELU  KANCELARII  TAJNYCH  I  NIEJAWNYCH – kurs

Intensywny 3-dniowy kurs dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych. Program kursu zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej według nowo obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych. Kończy się egzaminem-testem i wydaniem zaświadczenia imiennego.

Warunek koniecznyminimum 6 osób zgłoszonych do:  18 listopada 2019 r.

(Proponowany koszt: 1000 zł /osoba), forma: zajęcia  praktyczne;

Miejsce, Termin: Gdynia, 25-27 listopada 2019 r.

Prowadzący: Specjalista  z  zakresu organizacji i funkcjonowania kancelarii i ochrony informacji niejawnych.

W dniu 28 października limit 12 miejsc na KURSIE został wyczerpany !!! Zapraszam zainteresowanych tego typu szkoleniem na pierwsza połowę lutego 2020 roku. Dokładna data będzie w PLANIE Stowarzyszenia, który ukaże się do 10 stycznia 2020 r.

UWAGA:

                Zgłoszenia ilości osób (bez nazwisk) zainteresowanych różnymi z ww. szkoleń, można przekazywać od zaraz  na adres  poczty internetowej  Oddziału Pomorskiego:  op@zgospoin.com.pl   ,  lub 25-20 dni przed każdym szkoleniem  na  e–mail / (tel. / fax.) podany w  KARCIE  ZGŁOSZENIA, która będzie  w zaproszeniach  szczegółowych.

REGULAMIN PROWADZENIA  SZKOLEŃ:

 • Zajęcia prowadzone będą w oparciu o doświadczonych wykładowców z wieloletnią praktyką w zakresie ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych ;
 • Kursy i warsztaty wielodniowe mogą być prowadzone na zapotrzebowanie podmiotów gospodarczych na ich terenie po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z Prezesem Oddziału Pomorskiego;
 • Zajęcia jednodniowe zgodnie z  art.19 ust.1 i 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, mogą być przeprowadzone przez uprawnione osoby z Oddziału Pomorskiego OSPOIN na zapotrzebowanie podmiotów gospodarczych, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z Prezesem Oddziału Pomorskiego;
 • W trakcie każdych szkoleń zarezerwowany jest czas na pytania oraz wyjaśnianie problemów nurtujących uczestników spotkań;
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały  do ćwiczeń w wersji papierowej, a także CD z prezentacji multimedialnej do bezpośredniego wykorzystania przy realizacji zadań  w jednostkach organizacyjnych;
 • W przerwach szkolenia zapewniamy kawę, herbatę, ciastka i  napoje;
  • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany tematu i korekty terminu ujętego w Planie;
 • ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE: proponowana w Planie na 2019 rok, a ustalona  w zaproszeniu szczegółowym na ok. 20 dni przed terminem  – płatna przelewem w ciągu  14 dni na wskazane konto OP OSPOIN, po zakończeniu zajęć  i  otrzymaniu faktury. Faktura za szkolenie zwolniona jest z VAT na podstawie art. 113 ust.1 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Od 6 lat  Stowarzyszenie otwarte  jest na świadczenie usług odpłatnie  podmiotom  gospodarczym  z zakresu kompleksowego opracowania dokumentów wymaganych ustawą z dnia  5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych .

Powiadomienia o szkoleniach: będą wysyłane pocztą elektroniczną OP OSPOIN na adresy: kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników lub sekretariaty podmiotów gospodarczych głównie Regionu Pomorskiego.

Odwołanie szkolenia np. z powodu braku wystarczającej liczby uczestników będzie w trybie indywidualnego powiadamiania telefonicznego na  4 – 5  dni przed datą szkolenia.

Prezes Oddziału Pomorskiego OSPOIN

Wojciech Kanka

MENU