PLAN SZKOLENIA ODDZIAŁU POMORSKIEGO OSPOIN NA II POŁOWĘ ROKU 2021 R.

Strona 5 z 6

KURS KANCELARII NIEJAWNYCH I TAJNYCH

12-14 lipiec 2021 r.
9-11 sierpień 2021 r.
27-29 wrzesień 2021 r.
11-13 październik 2021 r.
8-10 listopad 2021 r.
20-22 grudzień 2021 r.

KURS-online dla kierowników i  personelu  kancelarii  tajnych  i  niejawnych 

Trzydniowy dniowy Kurs, dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych. Program kursu zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej według obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

Prowadzącym szkolenie online będzie  Pan mgr  inż. Marek Anzel – wieloletni wykładowca Oddziału Pomorskiego, wykładowca na uczelniach w Polsce, autor wielu specjalistycznych poradników  z zakresu ochrony informacji  niejawnych.

Koszt Kursu: 900 zł (brutto)* od osoby. Zgłoszenia udziału w Kursie na druku  Karty zgłoszenia kierować na pocztę internetową: adres e-mail: op@zgospoin.com.pl .  Zamknięcie listy uczestników następuje 7-8 dni przed planowanym terminem szkolenia.

KURS DLA INSPEKTORÓW, ADMINISTRATORÓW, PERSONELU BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO (BTI)

6 – 8 września 2021 r.
29 listopada-1 grudnia 2021r.

KURS -online  dla inspektorów, administratorów i personelu  bezpieczeństwa teleinformatycznego  

Trzydniowy Kurs dla Inspektorów BTI, administratorów systemu, personelu bezpieczeństwa BTI.  Kurs zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych. Program obejmuje między innymi: przygotowanie pomieszczeń (obszarów) przeznaczonych do eksploatacji systemu TI, dobór odpowiedniego sprzętu (kategorii ochrony elektromagnetycznej), strukturę i zawartość dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, proces szacowania ryzyka.

Prowadzącym szkolenie online będzie  Pan mgr  inż. Mark Anzel – wieloletni wykładowa Oddziału Pomorskiego, wykładowca na uczelniach w Polsce, autor wielu specjalistycznych poradników z zakresu ochrony informacji  niejawnych.

Koszt Kursu: 900 zł (brutto)* od osoby. Zgłoszenia udziału w Kursie na druku  Karty zgłoszenia kierować na pocztę internetową adres e-mail: op@zgospoin.com.plZamknięcie listy uczestników następuje 7-8 dni przed planowanym terminem szkolenia.

WARSZTATY DLA OSÓB Z SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

30 września – 1 października 2021 r.

WARSZTATY – online –  dla samorządu  terytorialnego  

Dwudniowe  warsztaty dla osób z samorządu terytorialnego zatrudnionych lub przeznaczonych do pełnienia funkcji pełnomocnika ochrony,  a także dla pracowników pionu ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji systemu ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

W trakcie warsztatów omówione zostaną i przedyskutowane zadania i obowiązki wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do niej, jakie winny być realizowane (przestrzegane) w organach jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.  

Prowadzącym szkolenie online będzie  Pan mgr  inż. Marek Anzel – wieloletni wykładowca Oddziału Pomorskiego, wykładowca na uczelniach w Polsce, autor wielu specjalistycznych poradników z zakresu ochrony informacji  niejawnych.

Koszt warsztatów: 750 zł (brutto)* od osoby.  Zgłoszenia udziału w szkoleniu na druku  Karty zgłoszenia  kierować na pocztę internetową:  adres e-mail: op@zgospoin.com.pl   Zamknięcie listy uczestników następuje 7-8 dni przed planowanym terminem szkolenia.

WARSZTATY DLA PEŁNOMOCNIKÓW OCHRONY, ZASTĘPCÓW PEŁNOMOCNIKÓW, KANDYDATÓW DO OBJĘCIA TYCH STANOWISK

25–27 październik 2021 r.

WARSZTATY- online  dla  pełnomocników ochrony  informacji  niejawnych   

Szkolenie skierowane jest dla pełnomocników ochrony (POIN) ich zastępców, pracowników pionów ochrony oraz kandydatów do objęcia tych stanowisk. W trakcie warsztatów omówione zostaną i przedyskutowane zadania, wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do niej, jakie winny być realizowane w pionach ochrony w każdej jednostce organizacyjnej, bez względu na klauzule tajności przetwarzanych informacji. Tematyka warsztatów obejmuje między innymi: dokumentację opracowywaną przez POIN (w tym: zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa osobowego, bezpieczeństwa teleinformatycznego, bezpieczeństwa przemysłowego, bezpieczeństwa fizycznego), przygotowanie i przeprowadzenie kontroli stanu ochrony informacji niejawnych, organizację i funkcjonowanie kancelarii tajnej/niejawnej, organizację ochrony informacji niejawnych pochodzących z wymiany międzynarodowej.

Prowadzącym szkolenie online będzie  Pan mgr  inż. Marek Anzel – wieloletni wykładowca Oddziału Pomorskiego, wykładowca na uczelniach w Polsce, autor wielu specjalistycznych poradników  z zakresu ochrony informacji  niejawnych.

Koszt warsztatów: 900 zł (brutto)* od osoby. Zgłoszenia udziału w szkoleniu na druku  Karty zgłoszenia kierować na pocztę internetową:  adres e-mail: op@zgospoin.com.pl   Zamknięcie listy uczestników następuje 7-8 dni przed planowanym terminem szkolenia.

UWAGI DO PLANU:

Szkolenia: warsztaty i kursy będą się odbywały z wykorzystaniem komunikatora SKYPE. Na 4-5 dni przed rozpoczęciem zajęć otrzymacie Państwo link do szkolenia. Prezentacje i materiały dydaktyczne (do ćwiczeń) będą indywidualnie wysłane do Państwa mailem podanym w Karcie zgłoszenia. Wskazane materiały, uczestnik zajęć będzie musiał wydrukować, aby zrealizować ćwiczenia praktyczne prowadzone w trakcie szkolenia online.

Aby ułatwić współpracę podczas zajęć online, należy odpowiednio przygotować do szkolenia:wygodne miejsce do nauki – komputer, stół/biurko, notatnik, długopis i wszelkie pomoce biurowe/naukowe.

W podanym (ustalonym przez prowadzącego) terminie odbędzie się próba generalna połączenia online. Należy kliknąć w link, który otrzymacie Państwo w oddzielnym mailu. Jeśli zajdzie potrzeba wykładowca poczeka na usunięcie usterek foniczno-wizyjnych lub skontaktuje się ponownie o umówionej indywidualnie godzinie.

Szkolenia prowadzone przez Stowarzyszenie kończą się wydaniem (przesłaniem listem poleconym przez organizatora) zaświadczenia (certyfikatu) imiennego wraz z fakturą do opłaty.

Odwołanie szkolenia np. z powodu braku wystarczającej liczby uczestników będzie w trybie indywidualnego powiadamiania telefonicznego i mailowego na  6-7  dni przed datą szkolenia.

*Wystawiana faktura jest zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.        o podatku od towarów  i usług.

Prezes Oddziału Pomorskiego OSPOIN
Wojciech Kanka

MENU