PLAN SZKOLENIA ODDZIAŁU POMORSKIEGO OSPOIN NA I PÓŁROCZE 2021 R.

Strona 5 z 6

25-26 styczeń 2021 r.

TEMAT 1:  WARSZTATY – online –  dla samorządu  terytorialnego  

Dwudniowe  warsztaty dla osób z samorządu terytorialnego zatrudnionych lub przeznaczonych do pełnienia funkcji pełnomocnika ochrony,  a także dla pracowników pionu ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji systemu ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

W trakcie warsztatów omówione zostaną i przedyskutowane zadania i obowiązki wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do niej, jakie winny być realizowane (przestrzegane) w organach jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.  

Prowadzącym szkolenie online będzie  Pan mgr  inż. Marek Anzel – wieloletni wykładowca Oddziału Pomorskiego, wykładowca na uczelniach    w Polsce, autor wielu specjalistycznych poradników z zakresu ochrony informacji  niejawnych.

Koszt warsztatów: 750 zł (brutto)* od osoby.  Zgłoszenia udziału w szkoleniu na druku  Karty zgłoszenia  kierować na pocztę internetową:  adres e-mail: op@zgospoin.com.pl  do dnia: 18 stycznia 2021 r.

22–24 luty 2021 r.

TEMAT 2:  WARSZTATY online  dla  pełnomocników ochrony  informacji  niejawnych   

Szkolenie skierowane jest dla pełnomocników ochrony (POIN) ich zastępców, pracowników pionów ochrony oraz kandydatów do objęcia tych stanowisk. W trakcie warsztatów omówione zostaną i przedyskutowane zadania, wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do niej, jakie winny być realizowane w pionach ochrony w każdej jednostce organizacyjnej, bez względu na klauzule tajności przetwarzanych informacji. Tematyka warsztatów obejmuje między innymi: dokumentację opracowywaną przez POIN (w tym: zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa osobowego, bezpieczeństwa teleinformatycznego, bezpieczeństwa przemysłowego, bezpieczeństwa fizycznego), przygotowanie i przeprowadzenie kontroli stanu ochrony informacji niejawnych, organizację i funkcjonowanie kancelarii tajnej/niejawnej, organizację ochrony informacji niejawnych pochodzących z wymiany międzynarodowej.

Prowadzącym szkolenie online będzie  Pan mgr  inż. Marek Anzel – wieloletni wykładowca Oddziału Pomorskiego, wykładowca na uczelniach w Polsce, autor wielu specjalistycznych poradników  z zakresu ochrony informacji  niejawnych.

Koszt warsztatów: 900 zł (brutto)* od osoby.Zgłoszenia udziału w szkoleniu na druku  Karty zgłoszenia kierować na pocztę internetową:  adres e-mail: op@zgospoin.com.pl  do dnia: 15 lutego 2021 r.

8-10 marzec 2021 r.

TEMAT 3 :   KURS-online dla kierowników i  personelu  kancelarii  tajnych  i  niejawnych 

Trzydniowy dniowy Kurs, dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych. Program kursu zapewnia przygotowanie teoretyczne         i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej według obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

Prowadzącym szkolenie online będzie  Pan mgr  inż. Marek Anzel – wieloletni wykładowca Oddziału Pomorskiego, wykładowca na uczelniach w Polsce, autor wielu specjalistycznych poradników  z zakresu ochrony informacji  niejawnych.

Koszt Kursu: 900 zł (brutto)* od osoby. Zgłoszenia udziału w Kursie na druku  Karty zgłoszenia kierować na pocztę internetową: adres e-mail: op@zgospoin.com.pl   do dnia: 1 marca 2021 r.

12-13 kwiecień 2021 r.

TEMAT 4:  WARSZTATY – online –  dla samorządu  terytorialnego  

Dwudniowe  warsztaty dla osób z samorządu terytorialnego zatrudnionych lub przeznaczonych do pełnienia funkcji pełnomocnika ochrony,  a także dla pracowników pionu ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji systemu ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

W trakcie warsztatów omówione zostaną i przedyskutowane zadania i obowiązki wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do niej, jakie winny być realizowane (przestrzegane) w organach jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.  

Prowadzącym szkolenie online będzie  Pan mgr  inż. Marek Anzel – wieloletni wykładowca Oddziału Pomorskiego, wykładowca na uczelniach w Polsce, autor wielu specjalistycznych poradników z zakresu ochrony informacji  niejawnych.

Koszt warsztatów: 750 zł (brutto)* od osoby.  Zgłoszenia udziału w szkoleniu na druku  Karty zgłoszenia  kierować na pocztę internetową:  adres e-mail: op@zgospoin.com.pl  do dnia: 2 kwietnia 2021 r.

14 – 16 kwiecień 2021 r.

TEMAT 5:    KURS -online  dla inspektorów, administratorów i personelu  bezpieczeństwa teleinformatycznego  

Trzydniowy Kurs dla Inspektorów BTI, administratorów systemu, personelu bezpieczeństwa BTI.  Kurs zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych. Program obejmuje między innymi: przygotowanie pomieszczeń (obszarów) przeznaczonych do eksploatacji systemu TI, dobór odpowiedniego sprzętu (kategorii ochrony elektromagnetycznej), strukturę i zawartość dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, proces szacowania ryzyka.

Prowadzącym szkolenie online będzie  Pan mgr  inż. Mark Anzel – wieloletni wykładowa Oddziału Pomorskiego, wykładowca na uczelniach w Polsce, autor wielu specjalistycznych poradników z zakresu ochrony informacji  niejawnych.

Koszt Kursu: 900 zł (brutto)* od osoby. Zgłoszenia udziału w Kursie na druku  Karty zgłoszenia kierować na pocztę internetową adres e-mail: op@zgospoin.com.pl  do 7 kwietnia 2021 r.

10-12 maj 2021 r.

TEMAT 6:     KURS-online dla kierowników i  personelu  kancelarii  tajnych  i  niejawnych   

Trzydniowy dniowy Kurs, dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych. Program kursu zapewnia przygotowanie teoretyczne         i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej według obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

Prowadzącym szkolenie online będzie  Pan mgr  inż. Marek Anzel – wieloletni wykładowca Oddziału Pomorskiego, wykładowca na uczelniach w Polsce, autor wielu specjalistycznych poradników  z zakresu ochrony informacji  niejawnych.

Koszt Kursu: 900 zł (brutto)* od osoby. Zgłoszenia udziału w Kursie na druku  Karty zgłoszenia kierować na pocztę internetową: adres e-mail: op@zgospoin.com.pl   do dnia: 30 kwietnia 2021 r.

7 – 9 czerwiec  2021 r.

TEMAT 7:    WARSZTATY- online  dla pełnomocników ochrony  i  ich  zastępców   

Warsztaty zaplanowane są na 3 dni  i będą   poświęcone  praktycznym aspektom organizacji systemu ochrony informacji niejawnychw każdej  jednostce organizacyjnej w zakresie bezpieczeństwa osobowego, fizycznego, teleinformatycznego, przemysłowego.W trakcie warsztatów przeprowadzone zostaną  praktyczne zajęcia z  zasad : prowadzenia postępowań sprawdzających, kancelarii tajnej/niejawnej, zarządzania ryzykiem, w tym szacowanie ryzyka, organizacji bezpieczeństwa fizycznego, teleinformatycznego oraz dokumentacji pełnomocnika ochrony.

Celem szkolenia jest merytoryczna i praktyczna samoocena  wiedzy i umiejętności , przypomnienie odpowiedzialności, obowiązków i praw pełnomocnika,  wynikających  z  ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych  oraz postanowień określonych w aktach wykonawczych do ustawy.

Prowadzącym warsztaty będzie mgr  inż. Marek Anzel,  ekspert z zakresu ochrony informacji niejawnych

Koszt warsztatów:  900 zł (brutto)* od osoby. Zgłoszenia udziału w szkoleniu na druku  Karty zgłoszenia kierować na pocztę internetową:  adres e-mail: op@zgospoin.com.pl  do dnia: 28 maja 2021 r.

UWAGI DO PLANU:

Szkolenia: warsztaty i kursy będą się odbywały z wykorzystaniem komunikatora SKYPE. Na 3-4 dni przed rozpoczęciem zajęć otrzymacie Państwo link do szkolenia. Prezentacje i materiały dydaktyczne (do ćwiczeń) będą indywidualnie wysłane do Państwa mailem podanym w Karcie zgłoszenia. Wskazane materiały, uczestnik zajęć będzie musiał wydrukować, aby zrealizować ćwiczenia praktyczne prowadzone w trakcie szkolenia online.

Aby ułatwić współpracę podczas zajęć online, należy odpowiednio przygotować do szkolenia:wygodne miejsce do nauki – komputer, stół/biurko, notatnik, długopis i wszelkie pomoce biurowe/naukowe.

W podanym (ustalonym przez prowadzącego) terminie odbędzie się próba generalna połączenia online. Należy kliknąć w link, który otrzymacie Państwo w oddzielnym mailu. Jeśli zajdzie potrzeba wykładowca poczeka na usunięcie usterek foniczno-wizyjnych lub skontaktuje się ponownie o umówionej indywidualnie godzinie.

Szkolenia prowadzone przez Stowarzyszenie kończą się wydaniem (przesłaniem listem poleconym przez organizatora) zaświadczenia (certyfikatu) imiennego wraz z fakturą do opłaty.

Odwołanie szkolenia np. z powodu braku wystarczającej liczby uczestników będzie w trybie indywidualnego powiadamiania telefonicznego i mailowego na  6-7  dni przed datą szkolenia.

*Wystawiana faktura jest zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług.

Prezes Oddziału Pomorskiego OSPOIN
Wojciech Kanka

MENU