PLAN szkolenia Oddziału Pomorskiego OSPOIN na I półrocze 2020 r.

Strona 7 z 7

TEMAT 1:

PRAKTYCZNE SPOSOBY WDROŻENIA PRZEPISÓW RODO W DZIAŁALNOŚCI URZĘDU, SPÓŁKI LUB FIRMY.

Istotnym uzupełnieniem RODO stały się przepisy ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw  w związku 
z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe regulacje i przepisy ustaw branżowych dostosowujące je do RODO, wzbudzają liczne kontrowersje w aspekcie ich praktycznego stosowania wśród administratorów danych. W czasie planowanych zajęć uczestnicy zapoznani zostaną (na omawianych  przykładach) z rozwiązaniem najczęściej spotykanych problemów.

(Proponowany koszt: 400 zł/osoba), Forma: warsztaty

Miejsce, Termin : Gdynia,  30 stycznia 2020 r

Prowadzący:  Witold Rygiel –  ekspert  z  zakresu  ochrony  danych osobowych .

TEMAT 2:

KURS DLA KIEROWNIKÓW I PERSONELU  KANCELARII  TAJNYCH  I  NIEJAWNYCH.

Intensywny 3-dniowy kurs dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych, zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej według obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy
z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

 (Proponowany koszt: 1000 zł /osoba), forma: zajęcia  praktyczne;

Miejsce, Termin Gdynia, 26-28 luty 2020 r.

Prowadzący: mgr  inż. Marek Anzel – wieloletni wykładowca OP OSPOIN, wykładowca na uczelniach w Polsce, autor wielu specjalistycznych poradników z  zakresu ochrony informacji niejawnych* .

TEMAT 3:    

WARSZTATY DLA OSÓB Z SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYZNACZONYCH DO PEŁNIENIA FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA OCHRONY, PRZETWARZAJACYCH INFORMACJE O KLAUZULI „ZASTRZEŻONE”.

– ODWOŁANE

W trakcie warsztatów omówione zostaną i przedyskutowane zadania i obowiązki wynikające  z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do niej, jakie winny być realizowane (przestrzegane) w organach jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

 (Proponowany koszt: 700 zł / osoba), Forma: warsztaty

Miejsce, Termin: Gdynia, 17-18 marzec 2020 r.

Prowadzący: mgr  inż. Marek Anzel,*  ekspert z zakresu ochrony informacji niejawnych

TEMAT 4:

BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE. SZACOWANIE RYZYKA DLA SYSTEMÓW TI PRZEZNACZONYCH DO PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH.

– ODWOŁANE

Szkolenie 2-dniowe skierowane jest do pełnomocników ochrony informacji niejawnych, inspektorów i administratorów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Proces uruchomienia od podstaw, czy recertyfikacji (po upływie 5 lat) istniejącego systemu TI czy samodzielnego stanowiska komputerowego, wymaga znajomości wielu szczegółowych przepisów z ochrony informacji niejawnych.

Wykładowca omówi regulacje prawne dotyczące organizacji systemu TI, poprowadzi warsztaty obrazujące zasady opracowania dokumentacji SWB i PBE według standardów i zaleceń DBTI ABW oraz dokona szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach TI.

 (Proponowany koszt: 750 zł / osoba), Forma: warsztaty;

Miejsce, Termin: Gdynia, 19-20 marzec 2020 r. POWTÓRZENIE: 1-2 czerwiec 2020 r.

Prowadzący: mgr  inż. Marek Anzel,*  ekspert z zakresu BTI

TEMAT 5 :

OCENA RYZYKA DPIA (DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT) W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.– ODWOŁANE

W RODOszczególny nacisk położono na zagadnienia z zakresu  szacowania ryzyka naruszenia praw  i wolności osób, których dane dotyczą, a także ryzyka naruszenia interesów administratora.  

W trakcie dwóch dni warsztatów między innymi odbędą się, ćwiczenia praktyczne z zakresu przeprowadzania szczegółowej analizy prowadzonych procesów przetwarzania danych i dokonywania samodzielnej oceny ryzyka, na jakie przetwarzanie danych w konkretnym przypadku jest narażone.

 (Proponowany koszt: 750 zł / osoba), Forma: warsztaty

Miejsce, Termin: Gdynia, 6 – 7 kwiecień  2020 r.

Prowadzący: Ekspert  z  zakresu  ochrony  informacji .

TEMAT 6:

KURS DLA KIEROWNIKÓW I PERSONELU  KANCELARII  TAJNYCH  I  NIEJAWNYCH.– ODWOŁANE

Intensywny 3-dniowy kurs dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych, zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej według obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

 (Proponowany koszt: 1000 zł /osoba), forma: zajęcia  praktyczne;

Miejsce, Termin Gdynia, 11-13 maj 2020 r.

Prowadzący: mgr  inż. Marek Anzel – wieloletni wykładowca OP OSPOIN, ekspert z zakresu ochrony informacji niejawnych.

TEMAT 7:

KONSERWATORIUM DLA PRACOWNIKÓW PIONÓW OCHRONY  INFORMACJI  NIEJAWNYCH.– ODWOŁANE

Szkolenie skierowane jest do: pełnomocników ochrony ich zastępców, pracowników pionów ochrony oraz innych osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych w podmiotach gospodarczych. Spotkanie ma na celu: przypomnienie, przedyskutowanie,   w sposób usystematyzowany pod kierunkiem eksperta i wieloletniego wykładowcy, zadań i obowiązków wynikających   z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do niej, jakie winny być realizowane (przestrzegane) w każdej jednostce organizacyjnej, bez względu na klauzule tajności przetwarzanych informacji. Wybrana metoda zajęć pozwala, w ciągu zaplanowanych dwóch dni,wyjaśnić zadane przez Państwa indywidualne pytania, wątpliwości, problemy.

 (Proponowany koszt: 900 zł / osoba), Forma: konwersatorium, warsztaty;

Miejsce, Termin: Gdynia, 27-29 maj 2020 r.

Prowadzący: Ekspert  z  zakresu  ochrony  informacji  niejawnych.

UWAGA:

               Zgłoszenia ilości osób (bez nazwisk) zainteresowanych różnymi z ww. szkoleń, można przekazywać zawczasu  na adres  poczty internetowej  Oddziału Pomorskiego:  op@zgospoin.com.pl   ,  lub 25-20 dni przed każdym szkoleniem  na  e–mail / (tel. / fax.) podany  w  KARCIE  ZGŁOSZENIA, która będzie  w zaproszeniach  szczegółowych.

REGULAMIN PROWADZENIA  SZKOLEŃ:

 • Zajęcia prowadzone będą w oparciu o doświadczonych wykładowców z wieloletnią praktyką w zakresie ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych ;
 • Kursy i warsztaty wielodniowe mogą być prowadzone na zapotrzebowanie podmiotów gospodarczych na ich terenie po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z Prezesem Oddziału Pomorskiego;
 • Zajęcia jednodniowe zgodnie z  art.19 ust.1 i 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, mogą być przeprowadzone przez uprawnione osoby z Oddziału Pomorskiego OSPOIN na zapotrzebowanie podmiotów gospodarczych, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z Prezesem Oddziału Pomorskiego;
 • W trakcie każdych szkoleń zarezerwowany jest czas na pytania oraz wyjaśnianie problemów nurtujących uczestników spotkań;
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały  do ćwiczeń w wersji papierowej, a także CD z prezentacji multimedialnej do bezpośredniego, własnego wykorzystania przy realizacji zadań  w jednostkach organizacyjnych;
 • W przerwach szkolenia zapewniamy kawę, herbatę, ciastka i  napoje;
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany tematu i korekty terminu ujętego w Planie;
 • ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE: proponowana w Planie na 2020 rok, a ustalona  w zaproszeniu szczegółowym na ok. 25 dni przed terminem  – płatna przelewem w ciągu  14 dni na wskazane konto OP OSPOIN,

  po zakończeniu zajęć i otrzymaniu faktury  
  Faktura za szkolenie zwolniona jest z VAT na podstawie art. 113 ust.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Od 7 lat  Stowarzyszenie otwarte  jest na świadczenie usług odpłatnie  podmiotom  gospodarczym  z zakresu kompleksowego opracowania dokumentów wymaganych ustawą z dnia  5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych .

Powiadomienia o szkoleniach: będą wysyłane pocztą elektroniczną OP OSPOIN na adresy: kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników lub sekretariaty podmiotów gospodarczych głównie Regionu Pomorskiego.

Odwołanie szkolenia np. z powodu braku wystarczającej liczby uczestników, będzie w trybie indywidualnego powiadamiania telefonicznego na  4-6  dni przed datą szkolenia.

Prezes Oddziału Pomorskiego OSPOIN

Wojciech Kanka

MENU