PLAN szkolenia Oddziału Pomorskiego OSPOIN na I półrocze 2019 r.

Strona 16 z 22

PLAN  szkolenia Oddziału Pomorskiego OSPOIN na I półrocze 2019 r.

TEMAT 1:

KURS DLA KIEROWNIKÓW I PERSONELU  KANCELARII  TAJNYCH  I  NIEJAWNYCH – kurs

Intensywny 3-dniowy kurs dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych. Program kursu zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej według nowo obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy z dnia          5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych. Kończy się egzaminem-testem i wydaniem zaświadczenia imiennego.

Warunek koniecznyminimum 6 osób zgłoszonych do:  11 lutego 2019 r.

(Proponowany koszt: 1000 zł /osoba), forma: zajęcia  praktyczne;

Miejsce, Termin Gdynia, 18-20 lutego 2019 r.

Prowadzący: mgr  inż. Marek Anzel – wieloletni wykładowca OP OSPOIN, wykładowca na uczelniach w Polsce, autor wielu specjalistycznych poradników z  zakresu ochrony informacji niejawnych* .

TEMAT 2:

BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE. SZACOWANIE RYZYKA DLA SYSTEMÓW TI PRZEZNACZONYCH                      DO PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH – warsztaty

Szkolenie 2-dniowe skierowane jest do pełnomocników ochrony informacji niejawnych, inspektorów i administratorów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Systemy teleinformatyczne (TI), w tym także samodzielne stanowiska komputerowe, w których mają być przetwarzane informacje niejawne, podlegają akredytacji przez kierownika jednostki organizacyjnej (klauzula ZASTRZEZONE) lub odpowiednio przez ABW czy SKW. Proces uruchomienia od podstaw, czy recertyfikacji (po upływie 5 lat) istniejącego systemu, wymaga znajomości wielu szczegółowych przepisów z ochrony informacji niejawnych.

W trakcie dwóch dni szkolenia wykładowca omówi regulacje prawne dotyczące organizacji systemu TI, poprowadzi warsztaty obrazujące zasady opracowania dokumentacji SWB i PBE według standardów i zaleceń DBTI ABW i dokona szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach TI.

Minimum  7 osób zgłoszonych do:  4 marca 2019 r.

(Proponowany koszt: 750 zł / osoba), Forma: warsztaty;

Miejsce, Termin: Gdynia, 11-12 marca 2019 r.

Prowadzący: mgr  inż. Marek Anzel,*  ekspert z zakresu BTI

TEMAT 3:

WARSZTATY  DLA PEŁNOMOCNIKÓW OCHRONY  I  ICH ZASTEPCÓW – warsztaty  NOWOŚĆ!!!

Po raz drugi zorganizowane  będą przez  3 dni warsztaty  poświęcone  praktycznym aspektom organizacji systemu ochrony informacji niejawnych w każdej  jednostce organizacyjnej w zakresie bezpieczeństwa osobowego, fizycznego, teleinformatycznego, przemysłowego.W trakcie warsztatów przeprowadzone zostaną  praktyczne zajęcia z  zasad : prowadzenia postępowań sprawdzających, kancelarii tajnej/niejawnej, zarządzania ryzykiem, w tym szacowanie ryzyka, organizacji bezpieczeństwa fizycznego, teleinformatycznego oraz dokumentacji pełnomocnika ochrony.

Celem szkolenia jest merytoryczna i praktyczna samoocena  wiedzy i umiejętności , przypomnienie odpowiedzialności, obowiązków i praw pełnomocnika,  wynikających  z  ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych  oraz postanowień określonych w aktach wykonawczych do ustawy.

Minimum 6 osób zgłoszonych do1 kwietnia 2019 r.

(Proponowany koszt: 1000 zł / osoba), Forma: warsztaty

Miejsce, Termin: Gdynia, 8-10 kwietnia 2019 r.

Prowadzący: : mgr  inż. Marek Anzel,*  ekspert z zakresu ochrony informacji niejawnych

TEMAT 4:

SPRAWDZENIE STANU POPRAWNOŚCI WDROŻENIA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ ZASAD I PROCEDUR WYMAGANYCH NA PODSTAWIE RODO  –  warsztaty

Szanowni Państwo, obowiązujące od maja 2018 roku przepisy o ochronie danych osobowych, w skład których wchodzą Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych: dalej – RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), wskazują na bezwzględną konieczność wdrożenia przez Administratorów Danych szeregu nowych procedur, zmodyfikowania treści i sposobów spełniania obowiązków informacyjnych wobec osób, których danych podlegają przetwarzaniu, opracowania nowej dokumentacji  opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.

Wykładowca poprowadzi warsztaty mające w założeniu pomóc Inspektorom Ochrony Danych ( innym osobom zajmującym się w jednostkach organizacyjnych wdrożeniem i stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych)           w dokonaniu oceny stopnia poprawności wdrożenia dyspozycji wynikających z RODO. Zaprezentowane zostaną również uczestnikom zajęć wzory dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.

Warsztaty mają charakter uniwersalny tzn. dedykowane są dla przedstawicieli podmiotów  sfery publicznej, jak i niepublicznej.

Warunekminimum 7 osób zgłoszonych do: 5 kwietnia 2019 r

(Proponowany koszt: 400 zł / osoba), Forma: warsztaty

Miejsce, Termin : Gdynia, 11 kwiecień 2019 r.

Prowadzący: Witold Rygiel –  ekspert  z  zakresu  ochrony  danych osobowych .

TEMAT 5:

WARSZTATY DLA PERSONELU KANCELARII TAJNYCH  I NIEJAWNYCH – warsztaty

Warsztaty skierowane są do kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej (także dla wszystkich, którzy byli na KURSACH  3 dniowych organizowanych przez Oddział Pomorski).

Celem szkolenia jest ćwiczenie nawyków w prowadzeniu ewidencji i ekspedycji dokumentów  na „nowych zasadach” zgodnie         z postanowieniami określonymi w aktach wykonawczych do ustawy z dnia  5 sierpnia 2010 roku  o ochronie informacji niejawnych.

Minimum 7 osób zgłoszonych do7 maja 2019 r.

(Proponowany koszt: 750 zł / osoba), Forma: warsztaty

Miejsce, Termin: Gdynia, 13-14 maja 2019 r.

Prowadzący: mgr  inż. Marek Anzel,*  ekspert z zakresu ochrony informacji niejawnych

UWAGA:

                Zgłoszenia ilości osób (bez nazwisk) zainteresowanych różnymi z ww. szkoleń, można przekazywać od zaraz  na adres  poczty internetowej  Oddziału Pomorskiego:  op@zgospoin.com.pl   ,  lub 25-20 dni przed każdym szkoleniem  na  e–mail / (tel. / fax.) podany       w  KARCIE  ZGŁOSZENIA, która będzie  w zaproszeniach  szczegółowych.

REGULAMIN PROWADZENIA  SZKOLEŃ:

  • Zajęcia prowadzone będą w oparciu o doświadczonych wykładowców z wieloletnią praktyką w zakresie ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych ;
  • Kursy i warsztaty wielodniowe mogą być prowadzone na zapotrzebowanie podmiotów gospodarczych na ich terenie                       po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z Prezesem Oddziału Pomorskiego;
  • Zajęcia jednodniowe zgodnie z  art.19 ust.1 i 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, mogą być przeprowadzone przez uprawnione osoby z Oddziału Pomorskiego OSPOIN na zapotrzebowanie podmiotów gospodarczych,         po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z Prezesem Oddziału Pomorskiego;
  • W trakcie każdych szkoleń zarezerwowany jest czas na pytania oraz wyjaśnianie problemów nurtujących uczestników spotkań;
  • Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały  do ćwiczeń w wersji papierowej, a także CD z prezentacji multimedialnej                       do bezpośredniego wykorzystania przy realizacji zadań  w jednostkach organizacyjnych;
  • W przerwach szkolenia zapewniamy kawę, herbatę, ciastka i  napoje;
    • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany tematu i korekty terminu ujętego w Planie;
  • ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE: proponowana w Planie na 2019 rok, a ustalona  w zaproszeniu szczegółowym na ok. 20 dni przed terminem  – płatna przelewem w ciągu  14 dni na wskazane konto OP OSPOIN, po zakończeniu zajęć  i  otrzymaniu faktury. Faktura za szkolenie zwolniona jest z VAT na podstawie art. 113 ust.1 z dnia 11 marca 2004 r.             o podatku od towarów i usług.

Od 6 lat  Stowarzyszenie otwarte  jest na świadczenie usług odpłatnie  podmiotom  gospodarczym  z zakresu kompleksowego opracowania dokumentów wymaganych ustawą z dnia  5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych .

Powiadomienia o szkoleniach: będą wysyłane pocztą elektroniczną OP OSPOIN na adresy: kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników lub sekretariaty podmiotów gospodarczych głównie Regionu Pomorskiego.

Odwołanie szkolenia np. z powodu braku wystarczającej liczby uczestników będzie w trybie indywidualnego powiadamiania telefonicznego na  4 – 5  dni przed datą szkolenia.

Prezes Oddziału Pomorskiego OSPOIN

Wojciech Kanka

MENU