PLAN szkolenia Oddziału Pomorskiego OSPOIN na I półrocze 2018 r.

Strona 10 z 26

PLAN szkolenia Oddziału Pomorskiego OSPOIN na I półrocze 2018 r.

TEMAT 1

EWIDENCJONOWANIE  I  EKSPEDYCJA  MATERIAŁÓW  NIEJAWNYCH  MIĘDZYNARODOWYCH- warsztaty

Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników i pracowników kancelarii tajnych-międzynarodowych oraz osób, które prowadzą lub będą prowadziły ewidencję materiałów niejawnych międzynarodowych w jednostce organizacyjnej.

Celem dwudniowego szkolenia jest zapoznanie z obowiązującymi przepisami w zakresie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej-międzynarodowej oraz ćwiczenie (doskonalenie) nawyków w prowadzeniu ewidencji i ekspedycji dokumentów „międzynarodowych”.

W trakcie dwudniowych warsztatów ekspert z ochrony informacji niejawnych zapozna słuchaczy z przepisami związanymi z bezpieczeństwem informacji niejawnych NATO, UE i ESA, organizacją kancelarii tajnej-międzynarodowej oraz przeprowadzi praktyczne ćwiczenia z zasad oznaczania, rejestrowania, przechowywania, obiegu i wydawania materiałów międzynarodowych.

Minimum 6 osób zgłoszonych do: 8 lutego 2018 r.

(Proponowany koszt: 750 zł / osoba), Forma: warsztaty

Miejsce, Termin: Gdynia,  14-15 luty 2018 r.

Prowadzący: Ekspert  z  zakresu  ochrony  informacji  niejawnych.

 TEMAT 2:

BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE. SZACOWANIE RYZYKA DLA SYSTEMÓW TI PRZEZNACZONYCH DO PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH – warsztaty

Szkolenie 2-dniowe skierowane jest do pełnomocników ochrony informacji niejawnych, inspektorów i administratorów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Systemy teleinformatyczne (TI), w tym także samodzielne stanowiska komputerowe, w których mają być przetwarzane informacje niejawne, podlegają akredytacji przez kierownika jednostki organizacyjnej (klauzula ZASTRZEŻONE) lub odpowiednio przez ABW czy SKW. Proces uruchomienia od podstaw, czy recertyfikacji (po upływie 5 lat) istniejącego systemu, wymaga znajomości wielu szczegółowych przepisów z ochrony informacji niejawnych.

W trakcie dwóch dni szkolenia wykładowca omówi regulacje prawne dotyczące organizacji systemu TI, poprowadzi warsztaty obrazujące zasady opracowania dokumentacji SWB i PBE według standardów i zaleceń DBTI ABW i dokona szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach TI.

Minimum  7 osób zgłoszonych do:  6  lutego 2018 r.

(Proponowany koszt: 750 zł / osoba), Forma: warsztaty;

Miejsce, Termin: Gdynia, 12-13 luty 2018 r.

TEMAT 3 :

WARSZTATY DLA PERSONELU KANCELARII TAJNYCH  I NIEJAWNYCH – warsztaty

Warsztaty skierowane są do kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej (także dla wszystkich, którzy byli na KURSACH  3 dniowych organizowanych przez Oddział Pomorski).

Celem szkolenia jest ćwiczenie nawyków w prowadzeniu ewidencji i ekspedycji dokumentów na „nowych zasadach” zgodnie z postanowieniami określonymi w aktach wykonawczych do ustawy z dnia  5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

Minimum 7 osób zgłoszonych do:  12 kwietnia 2018 r.

(Proponowany koszt: 750 zł / osoba), Forma: warsztaty

Miejsce, Termin: Gdynia, 18-19 kwietnia 2018 r.

Prowadzący: Ekspert  z  zakresu  ochrony  informacji  niejawnych.

TEMAT 4 :

OCENA SKUTKÓW DLA DANYCH OSOBOWYCH – SZACOWANIE RYZYKA NARUSZENIA PRAW I WOLNOŚCI OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ – warsztaty

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku mija okres przejściowy na wdrożenie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

W RODO szczególny nacisk położono na zagadnienia z zakresu szacowania ryzyka naruszenia praw  i wolności osób, których dane dotyczą, a także ryzyka naruszenia interesów administratora.  Co zasługuje na uwagę!?RODO – nie wskazuje ściśle określonych procedur w tym zakresie!

W trakcie 2-dniowych warsztatów omówione zostaną przepisy w zakresie oceny skutków oraz przeprowadzone ćwiczenia praktyczne  w zakresie przeprowadzania szczegółowej analizy prowadzonych procesów przetwarzania danych i dokonywania samodzielnej oceny ryzyka, na jakie przetwarzanie danych w konkretnym przypadku jest narażone.

Warunek koniecznyminimum 6 osób zgłoszonych do: 10 kwietnia 2018 r

(Proponowany koszt: 750 zł / osoba), Forma: warsztaty

Miejsce, Termin: Gdynia, 16-17 kwietnia 2018 r.

Prowadzący: Ekspert  z  zakresu  ochrony  informacji .

TEMAT 5 :

TWORZENIE DOKUMENTACJI OPISUJĄCEJ SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPEWNIAJĄCE OCHRONĘ PRZETWARZANYCH DANYCH W KONTEKŚCIE PRZEPISÓW RODO – warsztaty

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązujące obecnie przepisy o ochronie danych osobowych  utracą  moc  i  zastąpione zostaną przez  Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych: dalej – RODO).

Wymagana dokumentacja opisująca sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych o nazwie „Polityka bezpieczeństwa” oraz „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”  będzie wymagała gruntownych zmian !

W nowych realiach prawnych podstawowym  sposobem udowodnienia przez administratora danych, przed organem nadzorczym, zgodności realizowanego przetwarzania danych osobowych z wymogami RODO będzie: posiadanie dokumentacji opisującej czynności przetwarzania danych,  zastosowane  procedury oraz  zabezpieczenia organizacyjne i techniczne.

RODO w określonych artykułach  Rozporządzenia wskazuje na konieczność opracowania i prowadzenia nowej dokumentacji, w tym  np. polityki ochrony danych, rejestru ,czynności przetwarzania danych osobowych,  jak również analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych wiążącego się z przetwarzaniem danych .

Wykładowca omówi w czasie zajęć regulacje prawne dotyczące przedmiotowej dokumentacji, poprowadzi warsztaty obrazujące zasady jej opracowywania według  nowych zaleceń i potrzeb praktycznych  konkretnego administratora danych, a także dokona przykładowego szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.

Warsztaty mają charakter uniwersalny tzn. dedykowane są dla przedstawicieli podmiotów zarówno sfery publicznej, jak i niepublicznej.

Minimum  8  osób zgłoszonych do: 17 kwietnia 2018 r.

(Proponowany koszt  400 zł / osoba), Forma: warsztaty

Miejsce, Termin: Gdynia, 24 kwiecień 2018

Prowadzący: Ekspert  z  zakresu danych osobowych.

 TEMAT 6:

KURS DLA KIEROWNIKÓW I PERSONELU  KANCELARII  TAJNYCH  I  NIEJAWNYCH – kurs

Intensywny 3-dniowy kurs dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych. Program kursu zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej według nowo obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych. Kończy się egzaminem-testem i wydaniem zaświadczenia imiennego.

Warunek koniecznyminimum 6 osób zgłoszonych do:  15 maja 2018 r.

(Proponowany koszt: 1000 zł /osoba), forma: zajęcia  praktyczne;

Miejsce, Termin Gdynia, 21-23maja 2018 r.

Prowadzący: Specjalista  z  zakresu organizacji i funkcjonowania kancelarii i ochrony informacji niejawnych.

 

REGULAMIN PROWADZENIA  SZKOLEŃ:

  • Zajęcia prowadzone będą w oparciu o doświadczonych wykładowców z wieloletnią praktyką w zakresie ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych i informacji publicznej;
  • Kursy i warsztaty wielodniowe mogą być prowadzone na zapotrzebowanie podmiotów gospodarczych na ich terenie po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z Prezesem Oddziału Pomorskiego;
  • Zajęcia jednodniowe zgodnie z 19 ust.1 i 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, mogą być przeprowadzone przez uprawnione osoby z Oddziału Pomorskiego OSPOIN na zapotrzebowanie podmiotów gospodarczych, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z Prezesem Oddziału Pomorskiego;
  • W trakcie każdych szkoleń zarezerwowany jest czas na pytania oraz wyjaśnianie problemów nurtujących uczestników spotkań;
  • Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały do ćwiczeń w wersji papierowej, a także CD z prezentacji multimedialnej                       do bezpośredniego wykorzystania przy realizacji zadań  w jednostkach organizacyjnych;
  • W przerwach szkolenia zapewniamy kawę, herbatę, ciastka i napoje;
  • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany tematu i korekty terminu ujętego w Planie;
  • ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE: proponowana w Planie na 2018 rok, a ustalona w zaproszeniu szczegółowym na ok. 20 dni przed terminem – płatna przelewem w ciągu 14 dni na wskazane konto OP OSPOIN, po zakończeniu zajęć i otrzymaniu faktury. Faktura za szkolenie zwolniona jest z VAT na podstawie art. 113 ust.1 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Od 5 lat  Stowarzyszenie otwarte  jest na świadczenie usług odpłatnie  podmiotom  gospodarczym  z zakresu kompleksowego opracowania dokumentów wymaganych ustawą z dnia  5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Powiadomienia o szkoleniach: będą wysyłane pocztą elektroniczną OP OSPOIN na adresy: kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników lub sekretariaty podmiotów gospodarczych Regionu Pomorskiego.

 

                Zgłoszenia osób proszę przekazywać: skan  KARTY  ZGŁOSZENIA na adres  e–mail: op@zgospoin.com.pl  lub podany w zawiadomieniu: tel. / fax.

        Odwołanie szkolenia np. z powodu braku wystarczającej liczby uczestników będzie w trybie indywidualnego powiadamiania telefonicznego na  4 – 5  dni przed datą szkolenia.

Prezes Oddziału Pomorskiego OSPOIN

Wojciech Kanka

Plan Oddziału na I półrocze 2018

MENU