PLAN SZKOLENIA NA II PÓŁROCZE 2023 ROKU

Strona 2 z 2

Pytania w sprawie nw. szkoleń proszę kierować na maila: op@zgospoin.com.pl Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie mailowo lub na podany w mailu telefon do kontaktu.

WARSZTATY DLA PEŁNOMOCNIKÓW OCHRONY, ZASTĘPCÓW PEŁNOMOCNIKÓW, KANDYDATÓW DO OBJĘCIA TYCH STANOWISK (POIN)

4 – 6 września 2023 r.

Trzydniowe Warsztaty –  online  skierowane są  dla pełnomocników ochrony (POIN) ich zastępców, pracowników pionów ochrony oraz kandydatów do objęcia tych stanowisk. W trakcie szkolenia omówione zostaną i przedyskutowane zadania, wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do niej, jakie winny być realizowane w pionach ochrony w każdej jednostce organizacyjnej, bez względu na klauzule tajności przetwarzanych informacji. Tematyka warsztatów obejmuje między innymi: dokumentację opracowywaną przez POIN (w tym: zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa osobowego, bezpieczeństwa teleinformatycznego, bezpieczeństwa przemysłowego, bezpieczeństwa fizycznego), przygotowanie i przeprowadzenie kontroli stanu ochrony informacji niejawnych, organizację i funkcjonowanie kancelarii tajnej/niejawnej, organizację ochrony informacji niejawnych pochodzących z wymiany międzynarodowej.

Prowadzącym szkolenie online będzie  Pan mgr  inż. Marek Anzel – wieloletni wykładowca Oddziału Pomorskiego, wykładowca na uczelniach w Polsce, autor wielu specjalistycznych poradników  z zakresu ochrony informacji  niejawnych.

Koszt warsztatów: 1000 zł (brutto)* od osoby.Zgłoszenia udziału w szkoleniu na  druku Karty zgłoszenia  oraz Deklarację zgody, kierować proszę na pocztę internetową: adres e-mail: op@zgospoin.com.pl   Zamknięcie listy uczestników następuje 6-7 dni przed planowanym terminem szkolenia.

KURS KIEROWNIKÓW I PERSONELU KANCELARII TAJNYCH/NIEJAWNYCH (KKT)

11 – 13 września 2023 r.
9 – 11 października 2023 r.
6 – 8 listopada 2023 r.
4 – 6 grudnia 2023 r.

Trzydniowy Kurs – online,  dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych. Program kursu zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej według obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

Prowadzącym szkolenie online będzie  Pan mgr  inż. Marek Anzel – wieloletni wykładowca Oddziału Pomorskiego, wykładowca  na uczelniach w Polsce, autor wielu specjalistycznych poradników  z zakresu ochrony informacji  niejawnych.

Koszt Kursu: 1000 zł (brutto)* od osoby. Zgłoszenia udziału w Kursie na  Karcie zgłoszenia oraz Deklarację zgody proszękierować na pocztę internetową: adres e-mail: op@zgospoin.com.pl .  Zamknięcie listy uczestników następuje 6 -7 dni przed planowanym terminem szkolenia.

KURS KIEROWNIKÓW I PERSONELU KANCELARII TAJNYCH – MIĘDZYNARODOWYCH

25 – 27 września 2023 r.

Trzydniowy Kurs – online, dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych międzynarodowych. Program kursu zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, brakowania materiałów niejawnych pochodzących z wymiany międzynarodowej z uwzględnieniem „Wytycznych szefa ABW w sprawie postepowania z informacjami niejawnymi międzynarodowymi” oraz przepisów bezpieczeństwa NATO i Unii Europejskiej.

Szkolenie kończy się wydaniem (przesłaniem przez organizatora kursu) zaświadczenia (certyfikatu) imiennego.

Prowadzącym szkolenie będziemgr  inż. Marek Anzel – wieloletni wykładowca Oddziału Pomorskiego OSPOIN, wykładowca na uczelniach w Polsce, autor wielu specjalistycznych poradników z zakresu ochrony informacji  niejawnych.

Koszt Kursu: 1000 zł (brutto)* od osoby. Zgłoszenia udziału w Kursie na  Karcie zgłoszenia oraz Deklarację zgody proszękierować na pocztę internetową: adres e-mail: op@zgospoin.com.pl .  Zamknięcie listy uczestników następuje 6 dni przed planowanym terminem szkolenia.  

Prezentacje i materiały szkoleniowe będą wysłane do Państwa mailem. Wskazane materiały uczestnik szkolenia będzie musiał wydrukować, aby zrealizować ćwiczenia praktyczne.

KURS DLA INSPEKTORÓW, ADMINISTRATORÓW, PERSONELU BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO (IBTI)

2 – 4 października 2023 r.

Trzydniowy Kurs – online  IBTI dla inspektorów , administratorów systemu, personelu bezpieczeństwa  teleinformatycznego.  Kurs zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych. Program obejmuje między innymi: przygotowanie pomieszczeń (obszarów) przeznaczonych do eksploatacji systemu TI, dobór odpowiedniego sprzętu (kategorii ochrony elektromagnetycznej), strukturę i zawartość dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, proces szacowania ryzyka.

Prowadzącym szkolenie online będzie  Pan mgr  inż. Mark Anzel – wieloletni wykładowa Oddziału Pomorskiego, wykładowca na uczelniach w Polsce, autor wielu specjalistycznych poradników z zakresu ochrony informacji  niejawnych.

Koszt Kursu: 1000 zł (brutto)* od osoby. Zgłoszenia udziału w Kursie na  Karcie zgłoszenia oraz Deklarację zgody  kierować proszę na pocztę internetową adres e-mail: op@zgospoin.com.pl .  Zamknięcie listy uczestników następuje 6-7 dni przed planowanym terminem szkolenia.

UWAGI DO PLANU:

Szkolenia online będą się odbywały na zasadach obowiązujących od 2021 roku z wykorzystaniem komunikatora SKYPE. Wymagana liczba zgłoszonych, aby takie szkolenie mogło się odbyć 3-4 osoby. Na 4-5 dni przed rozpoczęciem zajęć otrzymacie Państwo link do szkolenia. Prezentacje i materiały dydaktyczne (do ćwiczeń), będą indywidualnie wysłane do Państwa na maila osoby uczestniczącej podanego w Karcie zgłoszenia. Wskazane materiały, uczestnik zajęć będzie musiał wydrukować, aby zrealizować ćwiczenia praktyczne prowadzone w trakcie szkolenia online. Aby ułatwić współpracę podczas zajęć online, należy odpowiednio przygotować do szkolenia: wygodne miejsce do nauki – komputer, stół/biurko, notatnik, długopis i wszelkie pomoce biurowe/naukowe.

W podanym (ustalonym przez prowadzącego) terminie na życzenie może odbyć się próba generalna połączenia online. Należy kliknąć w link, który otrzymacie Państwo w oddzielnym mailu. Jeśli zajdzie potrzeba wykładowca poczeka na usunięcie usterek foniczno-wizyjnych lub skontaktuje się ponownie
o godzinie umówionej indywidualnie.

Wszystkie szkolenia prowadzone przez Stowarzyszenie kończą się wydaniem (przesłaniem listem poleconym przez organizatora) zaświadczenia (certyfikatu) imiennego wraz z fakturą do opłaty.

Odwołanie szkolenia może mieć miejsce: np. z powodu braku wystarczającej liczby uczestników i będzie w trybie indywidualnego powiadamiania telefonicznego oraz mailowego.

*Wystawiana faktura jest zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług.

Prezes OSPOIN
Wojciech Kanka

MENU