07-09.06.2021 r. WARSZTATY ONLINE DLA PEŁNOMOCNIKÓW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Strona 2 z 7

Szkolenie skierowane jest do pełnomocników ochrony (POIN) ich zastępców, pracowników pionów ochrony oraz kandydatów do objęcia tych stanowisk. W trakcie warsztatów omówione zostaną i przedyskutowane zadania, wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do niej, jakie winny być realizowane
w pionach ochrony w każdej jednostce organizacyjnej, bez względu na klauzule tajności przetwarzanych informacji. Tematyka warsztatów obejmuje między innymi: dokumentację opracowywaną przez POIN (w tym: zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa osobowego, bezpieczeństwa teleinformatycznego, bezpieczeństwa przemysłowego, bezpieczeństwa fizycznego), przygotowanie i przeprowadzenie kontroli stanu ochrony informacji niejawnych, organizację i funkcjonowanie kancelarii tajnej/niejawnej, organizację ochrony informacji niejawnych pochodzących
z wymiany międzynarodowej.

RAMOWY Plan warsztatów znajdziecie Państwo w załączeniu do zaproszenia.

Szkolenie kończy się wydaniem i przesłaniem listem poleconym przez organizatora, zaświadczenia (certyfikatu) imiennego wraz z fakturą do opłaty.

Prowadzącym szkolenie online będzie  Pan mgr  inż. Marek Anzel – wieloletni wykładowca Oddziału Pomorskiego, wykładowca na uczelniach w Polsce, autor wielu specjalistycznych poradników  z zakresu ochrony informacji  niejawnych.

Koszt warsztatów: 900 zł (brutto)* od osoby.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu na druku  Karty Zgłoszenia proszę kierować na pocztę internetową:  adres e-mail: op@zgospoin.com.pl  do dnia: 28 maja 2021 r.

Szkolenie odbędzie się przy wykorzystaniu komunikatora SKYPE. Na kilka dni przed rozpoczęciem zajęć otrzymacie Państwo link do warsztatów.

Prezentacje i materiały szkoleniowe będą wysłane do Państwa mailem podanym w Karcie zgłoszenia. Wskazane materiały, uczestnik warsztatów będzie musiał wydrukować, aby zrealizować ćwiczenia praktyczne.

Aby ułatwić współpracę podczas zajęć online należy:

  1. Odpowiednio przygotować się do szkolenia ( wygodne miejsce do nauki – komputer, stół/biurko, notatnik, długopis i wszelkie pomoce biurowe/naukowe).
  2. System, zalecane przeglądarki: Chrome, Edge lub Internet Explorer. Jeśli system nie działa, zalecamy usunąć historię wyszukiwania w przeglądarce, zresetować komputer i zainstalować ponownie aplikację SKYPE lub załadować ponownie stronę w przeglądarce.

W podanym (ustalonym przez prowadzącego) terminie odbędzie się próba połączenia online. Należy kliknąć w link, który otrzymacie Państwo w oddzielnym mailu.

Kontakt z organizatorem: prezes  600 509 311.

Serdecznie zapraszam

Prezes Oddziału Pomorskiego OSPOIN
Wojciech Kanka

*/ faktura zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

RAMOWY PLAN WARSZTATÓW DLA PEŁNOMOCNIKÓW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

PONIEDZIAŁEK
09:00-10:30Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych: podstawowe definicje;organizacja systemu ochrony informacji niejawnych.wykład
10:40-12:10Akty prawne regulujące zasady i organizację ochrony informacji niejawnych.wykład
12:20-13:00Zadania osób funkcyjnych w zakresie OIN: – kierownik jednostki organizacyjnej; – pełnomocnik ochrony; – pion ochrony.wykład
13:00-13:20Bezpieczeństwo fizyczne. Wymagania ustawy o OIN, rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych, oraz przepisów resortowych.wykład  
13:30-14:40Dobór środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych: – Analiza Poziomu Zagrożeń; – Zakres stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w zależności  od poziomu zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą.ćwiczenie
WTOREK
09:00-09:45Kontrola stanu ochrony informacji niejawnych: wewnętrzna i zewnętrzna. System kontroli ochrony informacji niejawnych: – organizacja, przeprowadzanie i dokumentowanie kontroli bieżących; – kontrole okresowe – organizacja, protokół.wykład  
09:45-10:30Podstawowe wymagania i zadania w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego informacji niejawnych. Zasady akredytacji systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych.wykład
10:40-11:10Dokumenty elektroniczne – metryki. Oznaczanie nośników i systemów TIwykład
11:10-12:00Proces szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych. Zarządzanie ryzykiem.wykład
12:10-13:00Akty prawne regulujące funkcjonowanie kancelarii; Organizacja i funkcjonowanie kancelarii.wykład
13:00-13:30Ochrona informacji niejawnych pochodzących z wymiany międzynarodowej.wykład
13:40-14:40Zasady przechowywania kluczy, kodów zamków szyfrowych i kodów systemów alarmowych do pomieszczeń podlegających szczególnej ochronie oraz znajdujących się w nich urządzeń do przechowywania dokumentów niejawnych.wykład
ŚRODA
09:00-09:40Zasady oznaczania materiałów oraz dokumentów niejawnych i umieszczania na nich klauzul tajności. Zasady zmiany i znoszenia klauzul tajności. Okresowe przeglądy materiałów niejawnych.wykład
09:40-10:10Postępowania sprawdzające zwykłe. Teczka Akt Postępowania Sprawdzającego.wykład ćwiczenie
10:20-10:50Zasady nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne.wykład
11:00-14:25Wewnętrzna dokumentacja jednostki organizacyjnej: – PLAN ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego; – INSTRUKCJA dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony; – DOKUMENTACJA określająca sposób i tryb przetwarzania
informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w podległych komórkach organizacyjnych; – WYKAZ osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.
wykład ćwiczenie
14:25-14:40Bezpieczeństwo przemysłowewykład

MENU